0

Voorzitter Adviescommissie Pakket

Voorzitter Adviescommissie Pakket

Diemen (Bekijk op kaart)

 • Niet nader bepaald
 • 0-8 uur
 • Artsen overig
 • Arts beleid en advies

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Voorzitter Adviescommissie Pakket

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter per 1 januari 2024 zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland.

 

Adviescommissie Pakket

De Adviescommissie Pakket is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van maatschappelijke keuzen in de zorg. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland over maatschappelijke consequenties van een besluit om zorg wel of niet uit de basisverzekering te vergoeden op basis van de (wettelijke) criteria die hiervoor gelden (pakketcriteria). Dit doet zij vanuit het uitgangspunt dat het geld dat uit zorgpremies door alle burgers wordt opgebracht zo veel mogelijk gezondheidswinst moet opleveren voor de gehele bevolking. Zij betrekt daarom in haar afwegingen zowel de belangen van specifieke patiëntengroepen, als die van andere patiëntengroepen die graag willen dat hun behandeling wordt vergoed, en die van de premiebetalende burger.

De Adviescommissie Pakket bestaat uit negen leden die afkomstig zijn uit verschillende (zorg)sectoren, met verschillende kennis en expertise. Zij zijn op persoonlijke titel benoemd door het Zorginstituut, niet alleen op grond van de benodigde deskundigheid voor het uitoefenen van de taken van de Adviescommissie Pakket, maar ook op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

De Adviescommissie Pakket vergadert ongeveer 14 keer per jaar, waarvan 10-12 keer op vrijdagochtend in openbaarheid in het gebouw van het Zorginstituut in Diemen. Belangrijke elementen van de discussie tijdens de openbare vergadering zijn het delen van kennis en het leren van elkaar. Het idee is dat besluiten beter worden wanneer ze vanuit verschillende achtergronden tot stand komen. Bovendien zijn de adviezen en besluiten dan beter te communiceren omdat de argumenten vanuit verschillende perspectieven zijn bediscussieerd en afgewogen.

Deze openbare vergaderingen worden regelmatig drukbezocht (fysiek en/of online) en belanghebbende partijen maken vaak gebruik van hun recht om tijdens de vergadering in te spreken. Op de agenda van de openbare vergaderingen staan veel (zeer) dure intramurale geneesmiddelen (sluismiddelen), maar er is een sterke wens om de agenda te verbreden naar andere sectoren zoals de langdurige zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de medisch specialistische zorg. Daarbij gaat het niet alleen om de vergoeding van zorg, maar ook om vraagstukken hoe de verzekerde aanspraak het best vorm kan krijgen (systeemadviezen) binnen de randvoorwaarden van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Daarnaast reflecteert de commissie op belangrijke en strategische thema’s voor het Zorginstituut, op haar eigen werkwijze en op de samenwerking met de twee andere adviescommissies van het Zorginstituut, de Wetenschappelijke Adviesraad en de Kwaliteitsraad.

De Adviescommissie Pakket wordt ondersteund door een secretariaat en door adviseurs van het Zorginstituut.

Lees meer informatie over de Adviescommissie Pakket en haar werkwijze: https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/commissies/adviescommissie-pakket-acp

De rol van de voorzitter van de Adviescommissie Pakket

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de Adviescommissie Pakket en stuurt de Adviescommissie Pakket op een verbindende en strategische manier aan. Zij/hij leidt de vergaderingen, inspireert en leidt het team en zorgt, door haar/zijn stijl dat er op respectvolle en gelijkwaardige manier gediscussieerd wordt, waarbij alle verschillende perspectieven gedeeld worden en waar er goed naar elkaar geluisterd wordt. Zij/hij acteert vanuit overzicht, heeft oog voor alle invalshoeken en vat in begrijpelijke woorden samen en vertaalt (samen met de secretarissen) de ingebrachte argumenten naar adviezen aan het Zorginstituut.

Ter voorbereiding en nazorg van de vergaderingen en heidagen heeft de voorzitter van de Adviescommissie Pakket intensief overleg met secretaris. Daarnaast is er regelmatig afstemming met de voorzitter van de raad van bestuur van het Zorginstituut en met de voorzitters van de andere adviescommissies. Ook heeft de voorzitter in voorkomende gevallen contact met veldpartijen in de zorg en met de media.

De rol van voorzitter vraagt om een tijdsbesteding van circa acht dagdelen per maand en een bepaalde mate van flexibiliteit wanneer de situatie daarom vraagt. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nogmaals vier jaar.

Profiel 'ideale voorzitter'

De voorzitter van de Adviescommissie Pakket is een gezaghebbend bestuurder en/of inhoudelijk professional met een stevige bestuurlijke portefeuille en voldoende wetenschappelijke expertise om de (vaak) inhoudelijke vraagstukken die in de commissie voorliggen te doorgronden. Zij/hij heeft een gedegen reputatie opgebouwd binnen het brede Nederlandse zorgveld. Dit vraagt om aantoonbaar relevante ervaring met de brede vraagstukken zoals die bij de Adviescommissie Pakket op tafel komen en expliciete ervaring met een politiek-bestuurlijk krachtenveld vergelijkbaar met de context waarin de Adviescommissie Pakket haar taak heeft te vervullen. De dynamiek en integriteit passend bij een voorzittersrol is kandidaten niet vreemd.

De Adviescommissie Pakket is op zoek naar een bevlogen, inspirerende kandidaat met bij voorkeur de volgende kenmerken:

 • kennis van/affiniteit met het veld van de zorg en aanpalende beleidsterreinen, brede ervaring met beleids- en organisatievraagstukken en beschikt over bestuurlijke ervaring en de vaardigheid de eigen achtergrond los te laten ten bate van het gedeelde perspectief;
 • goede luisteraar die nieuwsgierig is, reflecteert en bereid om de perspectieven van anderen grondig te verkennen; in staat is te verbinden en draagvlak te creëren;
 • (politiek-bestuurlijk) sensitief op de dynamische context waarin het Zorginstituut opereert; kan denken vanuit het perspectief van de patiënt en van de burger;
 • beschikt over een visie op het verdelingsvraagstuk in de zorg en op de factoren en criteria die hierin een rol spelen;
 • actief participerend, met een relevant netwerk in de breedte van de zorg(verzekering);
 • kan enthousiasmeren, inspireren en is een goede ambassadeur;
 • daadkrachtig wanneer nodig en in staat om snel te kunnen schakelen tussen verschillende perspectieven; met een goed gevoel voor de teamdynamiek binnen de Adviescommissie Pakket;
 • open/transparant met overwicht als dat nodig is;
 • lef; maakt thema's bespreekbaar wanneer dat noodzakelijk is.

Toekomst van de verzekerde zorg in Nederland

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen, premies en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kan iedereen - jong, oud, gezond of ziek - wanneer nodig, rekenen op goede zorg. De solidariteit tussen oude en jonge mensen en tussen zieke en gezonde mensen is een collectief groot goed.

Maar er is een trend van stijgende kosten in de zorg, vooral voor nieuwe behandeltechnieken, medicijnen en langdurige zorg. Deze groei van zorguitgaven zet de solidariteit onder druk en verdringt andere belangrijke collectieve uitgaven. Met meer mensen die gebruik maken van de zorg en de druk op het aantal zorgverleners staat ook de toegang tot de verzekerde zorg op het spel. Als er niks gedaan wordt zal op de drie publieke doelen in de zorg - kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid - ingeleverd moeten worden. Dan zijn wijzigingen in de aanspraken en verhogingen van verplichte eigen betalingen van mensen onvermijdelijk. Dit vraagt om aanpassingen door alle betrokken partijen (overheid, burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars).

Bij de overheid ligt de verantwoordelijkheid om onder andere via pakketbeheer te regelen dat alleen die zorg wordt geleverd die echt werkt en dat deze zorg efficiënt georganiseerd wordt. Wanneer het gaat over pakketbeheer is Zorginstituut Nederland de organisatie die gevraagd wordt om een proactieve, uitgesproken en daadkrachtige positie in te nemen om aan een toekomstbestendig zorgstelsel te werken. De kerntaken en de bevoegdheden die het Zorginstituut heeft, liggen vast in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (Wlz). Het Zorginstituut is een Zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) en legt verantwoording af aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Zorginstituut zit, net als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de publieke schil (overheid) rond de privaat georganiseerde zorg (zorgaanbieders). Samengevat is het Zorginstituut van 'het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg'. 

Kerntaken van Zorginstituut Nederland

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het nemen van standpunten daarover.
 • bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

Zorginstituut Nederland is een organisatie waar ongeveer 500 mensen werkzaam zijn. Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.n

De reactietermijn loopt tot en met 2 november. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Jacqueline Zwaap via jzwaap@zinl.nl.

 

Gerelateerde vacatures

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!