SMA Arts

Brockmeyer
GGD Amsterdam

GGD Amsterdam

Functiegebied:
Basisarts
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Regio Amsterdam
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
24-32 uur
Plaatsingsdatum:
17-5-2019

Vacatureomschrijving

SMA Arts
24 - 32 uur

De functie
De afdeling FGMA verricht sociaal medisch advieswerk (SMA) voor o.a. de gemeente Amsterdam. Sociaal-medische advisering is een tak van de publieke gezondheidszorg: medische problematiek en beperkingen worden beoordeeld en aan de hand van vaak complexe regelgeving wordt getoetst of iemand in aanmerking komt voor een voorziening. Tot de taken behoren: Gehandicaptenparkeervoorzieningen, Bijzondere Bijstand, Huisvestingsurgenties, Arbeidsongeschiktheid voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en Ontheffing Inburgering.

Werkzaamheden

 • Spreekuren en huisbezoeken.
 • Opvragen medische informatie bij behandelaars.
 • Opstellen adviezen.
 • Opstellen van reacties op zienswijzen en bezwaarschriften.
 • Voeren van verweer in beroepszaken.
 • Opstellen en actualiseren protocollen.
 • In- en extern overleg.


Wij vragen

 • Je bent BIG-ge­re­gi­streerd arts.
 • Je be­schikt bij voor­keur over mi­ni­maal 5 jaar er­va­ring als (huis)arts of me­disch ad­vi­seur.
 • Als je de op­lei­ding arts M&G of In­di­ca­tie en Ad­vies hebt ge­volgd is dat een pre.
 • Je hebt be­lang­stel­ling voor- en/?of er­va­ring met SMA (incl. ARBO en ver­ze­ke­rings­ge­nees­kun­de).
 • Je werkt graag in een com­plex (pu­bliek) werk­ter­rein waar­bij veel be­lang­heb­ben­de par­tij­en met soms te­gen­strij­dige be­lan­gen een rol spe­len.

 

Competenties

 • Ge­voel voor be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen bin­nen de GGD en de ge­meen­te.
 • Team­spe­ler.
 • Flexi­bel.
 • Col­le­gi­aal.


Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke aan­stel­ling voor de duur van 12 maan­den. Na deze pe­ri­o­de be­hoort bij goed func­ti­o­ne­ren een ver­len­ging of vast dienst­ver­band tot de mo­ge­lijk­he­den.
 • Een ad­di­ti­o­ne­le ar­beid­s­toe­la­ge van maxi­maal € 486,- bru­to per maand (bij een vol­tijds dienst­ver­band) be­hoort on­der be­paal­de om­stan­dig­he­den tot de mo­ge­lijk­he­den.
 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 3.685,- en maxi­maal € 5.188,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.


De organisatie
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland. Er werken circa 1.200 mensen verspreid over verschillende locaties. De missie van de organisatie is: 'De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid en veiligheid van de bevolking. We willen gezondheidsachterstanden verkleinen en zelfredzaamheid bevorderen om participatie te verbeteren’.

De afdeling FGMA is onderdeel van de pijler Zorg en Veiligheid, die verder bestaat uit de afdelingen, MGGZ, Veilig Thuis en GHOR.

Afdeling Forensische Geneeskunde en Medische Advisering (FGMA)
De afdeling FGMA bestaat uit 2 disciplines: forensische geneeskunde en sociaal medische advisering.

Het forensische takenpakket bestaat uit:

 • fo­ren­si­sche me­disch on­der­zoek bij slacht­of­fers en ver­dach­ten van al­ler­lei vor­men van ge­weld, ook wel spo­ren­on­der­zoek ge­noemd (daar­on­der valt ook de fo­ren­si­sche lijk­schouw na moord, dood­slag, do­de­lij­ke on­ge­val­len, su­ï­ci­de en eu­tha­na­sie);
 • ge­meen­te­lij­ke lijk­schouw;
 • me­di­sche zorg ar­res­tan­ten;
 • let­sel­be­oor­de­ling en op­stel­len van rap­por­ta­ge;
 • ca­sema­na­ge­ment van slacht­of­fers van sek­su­eel ge­weld en vrou­we­lij­ke ge­ni­ta­le ver­min­king.


Het team SMA geeft medisch advies aan de gemeente over:

 • bij­zon­de­re bij­stand;
 • ge­han­di­cap­ten par­keer­voor­zie­nin­gen/?ver­gun­nin­gen;
 • huis­ves­tings­ur­gen­tie;
 • ont­hef­fing in­bur­ge­ring;
 • ar­beids­ge­schikt­heid in het ka­der van de WSNP (Wet Schuld­sa­ne­ring Na­tuur­lij­ke Per­so­nen).


Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 31 mei 2019 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Timmerman, arts en coördinator/teamleider, bereikbaar op 06-51843741. Voor meer informatie over ons kan je kijken op www.ggd.amsterdam.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Meer vacatures in de zorg bekijken?

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vacature alerts